hero-home

PRIVACYREGLEMENT

Dit is het privacy statement van leadstreet bv (leadstreet.be), verder genoemd leadstreet. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is de leadstreet bv, Juliaan Claerhoutstraat 13, 8572 Kaster, BE 0556.843.742.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de leadstreet bv internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het reglement

leadstreet bv mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft leadstreet bv de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door leadstreet bv worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

leadstreet bv vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft leadstreet bv in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens leadstreet bv expliciet om uw toestemming moet vragen.

2.De persoonsgegevens die leadstreet bv gebruikt en het doel van dat gebruik

leadstreet bv verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van leadstreet bv , de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van leadstreet bv of via het contactformulier contact met ons opneemt. leadstreet bv verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, pasfoto, IP-adres en e-mailadres. leadstreet bv geeft mogelijk leads door aan andere partijen met registratiedoeleinden.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met leadstreet bv sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

leadstreet bv houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

leadstreet bv verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de leadstreet bv-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die leadstreet bv met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • leadstreet bv verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor leadstreet bv worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door leadstreet bv beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor leadstreet bv om in te loggen in het digitale systeem.
  • de personen werkzaam voor leadstreet bv hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan leadstreet bv verstrekte persoonsgegevens;
  • leadstreet bv heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal leadstreet bv zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten al betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op inbound@leadstreet.be aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van leadstreet bv.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met leadstreet bv opnemen en probeert leadstreet bv er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door leadstreet bv? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal leadstreet bv ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van leadstreet bv.

6. Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

7. Disclaimer

De informatie op leadstreet.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte of ovan leadstreet.

leadstreet bv besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. leadstreet bv aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

leadstreet bv is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op onze site plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van leadstreet bv.

Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy noch de inhoud van deze sites.

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij leadstreet bv, tenzij anders vermeld. Voor gebruik van content kun je contact opnemen met leadstreet bv.

Privacyreglement leadstreet bv versie 09 maart 2020